Πώς να κατεβάσετε και να δημιουργήσετε δείγματα βάσης δεδομένων στο MySql

1
Πώς να κατεβάσετε και να δημιουργήσετε δείγματα βάσης δεδομένων στο MySql


Πώς να κατεβάσετε και να δημιουργήσετε δείγμα βάσης δεδομένων στο MySql

Σε αυτό το άρθρο, θα δείξουμε τον τρόπο λήψης και δημιουργίας βάσης δεδομένων δείγματος στη MySql. Μπορείτε να κάνετε λήψη ενός δείγματος βάσης δεδομένων για MySql απευθείας μέσα στο διακομιστή mysql ή να το κατεβάσετε πρώτα από το GitHub και στη συνέχεια να το μεταφέρετε στον διακομιστή mysql.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για λήψη του δείγματος βάσης δεδομένων από το GitHub, κάντε κλικ στο πράσινο κουμπί ΚΩΔΙΚΑΣ και μετά κάντε κλικ στο Λήψη Zipανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.

Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη ενός δείγματος βάσης δεδομένων απευθείας μέσα στο διακομιστή χρησιμοποιώντας wget εντολή (απαιτούν πρόσβαση στο διαδίκτυο). Θα δημιουργήσω έναν νέο κατάλογο ως α αντιγράφων ασφαλείας και θα το κατεβάσει μέσα στον κατάλογο αντιγράφων ασφαλείας. Μόλις γίνει λήψη του αρχείου master.zip, αποσυμπιέστε το. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

[[email protected] u01]# mkdir backup
[[email protected] u01]# chown -R mysql:mysql backup
[[email protected] u01]# ls -ld backup
drwxr-xr-x. 2 mysql mysql 6 Jan 18 10:43 backup

[[email protected] u01]# cd backup
[[email protected] backup]# wget 'https://codeload.github.com/datacharmer/test_db/zip/master' -O master.zip
--2021-01-18 10:45:56-- https://codeload.github.com/datacharmer/test_db/zip/master
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.10
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.10|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/zip]
Saving to: âmaster.zipâ

  [                                                                      <=>    ] 36,688,498  583KB/s  in 32s

2021-01-18 10:46:29 (1.09 MB/s) - âmaster.zipâ saved [36688498]

[[email protected] backup]# ls -ltr
total 35832
-rw-r--r--. 1 root root 36688498 Jan 18 10:46 master.zip
[[email protected] backup]#
[[email protected] backup]#

[[email protected] backup]# unzip master
Archive: master.zip
e5f310ac7786a2a181a7fc124973725d7aa4ce7c
  creating: test_db-master/
 inflating: test_db-master/Changelog
 inflating: test_db-master/README.md
 inflating: test_db-master/employees.sql
[[email protected] backup]# ls -ltr
total 35836
drwxr-xr-x. 4 root root   4096 Sep 7 07:24 test_db-master
-rw-r--r--. 1 root root 36688498 Jan 18 10:46 master.zip

[[email protected] backup]# cd test_db-master

[[email protected] test_db-master]# ls -ltr
total 168340
-rwxr-xr-x. 1 root root   2013 Sep 7 07:24 test_versions.sh
-rw-r--r--. 1 root root   4715 Sep 7 07:24 test_employees_sha.sql
-rw-r--r--. 1 root root   4711 Sep 7 07:24 test_employees_md5.sql
-rwxr-xr-x. 1 root root   1800 Sep 7 07:24 sql_test.sh
-rw-r--r--. 1 root root   272 Sep 7 07:24 show_elapsed.sql
drwxr-xr-x. 2 root root    77 Sep 7 07:24 sakila
-rw-r--r--. 1 root root   4325 Sep 7 07:24 README.md
-rw-r--r--. 1 root root   4568 Sep 7 07:24 objects.sql
-rw-r--r--. 1 root root 21708736 Sep 7 07:24 load_titles.dump
-rw-r--r--. 1 root root 39080916 Sep 7 07:24 load_salaries3.dump
-rw-r--r--. 1 root root 39805981 Sep 7 07:24 load_salaries2.dump
-rw-r--r--. 1 root root 39806034 Sep 7 07:24 load_salaries1.dump
-rw-r--r--. 1 root root 17722832 Sep 7 07:24 load_employees.dump

Μετά την εντολή αποσυμπίεσης όλα τα απαραίτητα αρχεία θα είναι διαθέσιμα στον φάκελο test_db-master. Χρησιμοποιήστε την παρακάτω εντολή για να φορτώσετε δεδομένα. Μόλις ολοκληρωθεί η εντολή νέα βάση δεδομένων υπαλλήλους θα δημιουργηθούν μαζί με πίνακες.

[[email protected] backup]# cd test_db-master


[[email protected] test_db-master]# mysql -hlocalhost -uroot -p < employees.sql
Enter password:
INFO
CREATING DATABASE STRUCTURE
INFO
storage engine: InnoDB
INFO
LOADING departments
INFO
LOADING employees
INFO
LOADING dept_emp
INFO
LOADING dept_manager
INFO
LOADING titles
INFO
LOADING salaries
data_load_time_diff
00:00:53
[[email protected] test_db-master]#


mysql> show databases;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| employees     |
| information_schema |
| mysql       |
| performance_schema |
| repl_test     |
| sys        |
+--------------------+
6 rows in set (0.01 sec)

mysql> use employees
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> show tables;
+----------------------+
| Tables_in_employees |
+----------------------+
| current_dept_emp   |
| departments     |
| dept_emp       |
| dept_emp_latest_date |
| dept_manager     |
| employees      |
| salaries       |
| titles        |
+----------------------+
8 rows in set (0.00 sec)

mysql>


Αυτό το έγγραφο είναι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και επικυρώνεται πάντα στο περιβάλλον LAB πρώτα πριν από την εφαρμογή στο περιβάλλον LIVE.


Ελπίζω να σας αρέσει αυτό το άρθρο
!
Μοιραστείτε τα πολύτιμα σχόλια/σχόλιά σας/Εγγραφείτε και ακολουθήστε μας παρακάτω και μην ξεχάσετε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο του κουδουνιού για να λάβετε την τελευταία ενημέρωση. Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα για την επιδίωξή μας.

1,769 Συνολικές προβολές, 1 Προβολές Σήμερα

παρόμοιες αναρτήσεις

Schreibe einen Kommentar