Βάση δεδομένων MySql 8 Εγκατάσταση με χρήση της μεθόδου Yum Repository

2
Βάση δεδομένων MySql 8 Εγκατάσταση με χρήση της μεθόδου Yum Repository


Βάση δεδομένων MySql 8 Εγκατάσταση με χρήση της μεθόδου Yum Repository

Βάση δεδομένων Η MySql μπορεί να εγκατασταθεί χρησιμοποιώντας τις παρακάτω 3 διαφορετικές μεθόδουςμικρό.

1) Εγκατάσταση YumΗ ευκολότερη και ταχύτερη μέθοδος εγκατάστασης της MySql, αλλά δεν παρέχει κανέναν έλεγχο στην εγκατάσταση.
2) Πακέτο RPMΠρέπει να κατεβάσετε το RPM Bundle και να εγκαταστήσετε το MySql rpm με μη αυτόματο τρόπο.
3) Χρήση δυαδικών αρχείωνΧειροκίνητη μέθοδο, αλλά δίνετε πλήρη έλεγχο στη διαδικασία εγκατάστασης. Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε περισσότερα.

Σε αυτό το άρθρο, θα δούμε MySQL 8 Εγκατάσταση με χρήση YUM Εγκατάσταση μέθοδος. Εδώ χρησιμοποιούμε OEL (Oracle Linux Server) 7.9.

Σημειώστε ότι η εντολή wget και yum απαιτούν πρόσβαση στο Διαδίκτυο στον διακομιστή.

[[email protected] yum.repos.d]# cat /etc/oracle-release
Oracle Linux Server release 7.9

[[email protected] yum.repos.d]# uname -a
Linux test-machine01 4.14.35-2025.401.4.el7uek.x86_64 #2 SMP Thu Oct 8 12:12:36 PDT 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

Κατεβάστε το MySQL YUM πακέτο rpm απευθείας στον διακομιστή χρησιμοποιώντας τα παρακάτω wget εντολή. Μόλις ολοκληρωθεί η εντολή, μπορούμε να δούμε ότι το MySql YUM rpm έχει ληφθεί στον τρέχοντα κατάλογο.

[[email protected] yum.repos.d]# wget https://dev.mysql.com/get/mysql80-community-release-el7-3.noarch.rpm
--2020-12-22 14:20:55-- https://dev.mysql.com/get/mysql80-community-release-el7-3.noarch.rpm
Resolving dev.mysql.com (dev.mysql.com)... 137.254.60.11
Connecting to dev.mysql.com (dev.mysql.com)|137.254.60.11|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://repo.mysql.com//mysql80-community-release-el7-3.noarch.rpm [following]
--2020-12-22 14:20:57-- https://repo.mysql.com//mysql80-community-release-el7-3.noarch.rpm
Resolving repo.mysql.com (repo.mysql.com)... 104.113.245.39
Connecting to repo.mysql.com (repo.mysql.com)|104.113.245.39|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 26024 (25K) [application/x-redhat-package-manager]
Saving to: âmysql80-community-release-el7-3.noarch.rpmâ

100%[====================================================================================================================================================>] 26,024   --.-K/s  in 0.08s

2020-12-22 14:20:57 (330 KB/s) - âmysql80-community-release-el7-3.noarch.rpmâ saved [26024/26024]

[[email protected] yum.repos.d]# ls -ltr
total 40
-rw-r--r--. 1 root root 26024 Apr 24 2019 mysql80-community-release-el7-3.noarch.rpm
-rw-r--r--. 1 root root  226 Oct 2 00:24 virt-ol7.repo
-rw-r--r--. 1 root root 2587 Oct 2 00:24 uek-ol7.repo
-rw-r--r--. 1 root root 4075 Oct 2 00:25 oracle-linux-ol7.repo

Εγκαταστήστε τις ληφθείσες rpm χρησιμοποιώντας παρακάτω rpm -ivh εντολή, Μόλις ολοκληρωθεί η εντολή Θα δημιουργήσει MySQL αρχεία αποθήκης λογισμικού σε /etc/yum.repos.d

[[email protected] yum.repos.d]# rpm -ivh mysql80-community-release-el7-3.noarch.rpm
warning: mysql80-community-release-el7-3.noarch.rpm: Header V3 DSA/SHA1 Signature, key ID 5072e1f5: NOKEY
Preparing...             ################################# [100%]
Updating / installing...
  1:mysql80-community-release-el7-3 ################################# [100%]
[[email protected] yum.repos.d]# ls -ltr
total 48
-rw-r--r--. 1 root root 2108 Apr 24 2019 mysql-community-source.repo
-rw-r--r--. 1 root root 2076 Apr 24 2019 mysql-community.repo
-rw-r--r--. 1 root root 26024 Apr 24 2019 mysql80-community-release-el7-3.noarch.rpm
-rw-r--r--. 1 root root  226 Oct 2 00:24 virt-ol7.repo
-rw-r--r--. 1 root root 2587 Oct 2 00:24 uek-ol7.repo
-rw-r--r--. 1 root root 4075 Oct 2 00:25 oracle-linux-ol7.repo

Εγκαθιστώ MySql 8 χρησιμοποιώντας τα παρακάτω ναι εντολή

[[email protected] yum.repos.d]# yum install mysql mysql-server
Loaded plugins: langpacks, ulninfo
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package mysql-community-client.x86_64 0:8.0.22-1.el7 will be installed
--> Processing Dependency: mysql-community-client-plugins = 8.0.22-1.el7 for package: mysql-community-client-8.0.22-1.el7.x86_64
--> Processing Dependency: mysql-community-libs(x86-64) >= 8.0.11 for package: mysql-community-client-8.0.22-1.el7.x86_64
---> Package mysql-community-server.x86_64 0:8.0.22-1.el7 will be installed
--> Processing Dependency: mysql-community-common(x86-64) = 8.0.22-1.el7 for package: mysql-community-server-8.0.22-1.el7.x86_64
--> Running transaction check
---> Package mariadb-libs.x86_64 1:5.5.68-1.el7 will be obsoleted
--> Processing Dependency: libmysqlclient.so.18()(64bit) for package: 2:postfix-2.10.1-9.el7.x86_64
--> Processing Dependency: libmysqlclient.so.18(libmysqlclient_18)(64bit) for package: 2:postfix-2.10.1-9.el7.x86_64
---> Package mysql-community-client-plugins.x86_64 0:8.0.22-1.el7 will be installed
---> Package mysql-community-common.x86_64 0:8.0.22-1.el7 will be installed
---> Package mysql-community-libs.x86_64 0:8.0.22-1.el7 will be obsoleting
--> Running transaction check
---> Package mysql-community-libs-compat.x86_64 0:8.0.22-1.el7 will be obsoleting
--> Finished Dependency Resolution
Dependencies Resolved
==============================================================================================================================================================================================
Package                          Arch                Version                  Repository                   Size
==============================================================================================================================================================================================
Installing:
mysql-community-client                   x86_64               8.0.22-1.el7                mysql80-community               48 M
mysql-community-libs                    x86_64               8.0.22-1.el7                mysql80-community               4.6 M
replacing mariadb-libs.x86_64 1:5.5.68-1.el7
mysql-community-libs-compat                x86_64               8.0.22-1.el7                mysql80-community               1.2 M
replacing mariadb-libs.x86_64 1:5.5.68-1.el7
mysql-community-server                   x86_64               8.0.22-1.el7                mysql80-community               510 M
Installing for dependencies:
mysql-community-client-plugins               x86_64               8.0.22-1.el7                mysql80-community               235 k
mysql-community-common                   x86_64               8.0.22-1.el7                mysql80-community               616 k
Transaction Summary
==============================================================================================================================================================================================
Install 4 Packages (+2 Dependent packages)
Total download size: 564 M
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
warning: /var/cache/yum/x86_64/7Server/mysql80-community/packages/mysql-community-client-plugins-8.0.22-1.el7.x86_64.rpm: Header V3 DSA/SHA1 Signature, key ID 5072e1f5: NOKEYB --:--:-- ETA
Public key for mysql-community-client-plugins-8.0.22-1.el7.x86_64.rpm is not installed
(1/6): mysql-community-client-plugins-8.0.22-1.el7.x86_64.rpm                                                     | 235 kB 00:00:00
(2/6): mysql-community-common-8.0.22-1.el7.x86_64.rpm                                                         | 616 kB 00:00:00
(3/6): mysql-community-libs-8.0.22-1.el7.x86_64.rpm                                                          | 4.6 MB 00:00:03
(4/6): mysql-community-libs-compat-8.0.22-1.el7.x86_64.rpm                                                       | 1.2 MB 00:00:00
(5/6): mysql-community-client-8.0.22-1.el7.x86_64.rpm                                                         | 48 MB 00:00:33
(6/6): mysql-community-server-8.0.22-1.el7.x86_64.rpm                                                         | 510 MB 00:02:55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                                             3.1 MB/s | 564 MB 00:03:01
Retrieving key from file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-mysql
Importing GPG key 0x5072E1F5:
Userid   : "MySQL Release Engineering <[email protected]>"
Fingerprint: a4a9 4068 76fc bd3c 4567 70c8 8c71 8d3b 5072 e1f5
Package  : mysql80-community-release-el7-3.noarch (installed)
From    : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-mysql
Is this ok [y/N]: y
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
Warning: RPMDB altered outside of yum.
Installing : mysql-community-common-8.0.22-1.el7.x86_64                                                                 1/7
Installing : mysql-community-client-plugins-8.0.22-1.el7.x86_64                                                             2/7
Installing : mysql-community-libs-8.0.22-1.el7.x86_64                                                                  3/7
Installing : mysql-community-client-8.0.22-1.el7.x86_64                                                                 4/7
Installing : mysql-community-server-8.0.22-1.el7.x86_64                                                                 5/7
Installing : mysql-community-libs-compat-8.0.22-1.el7.x86_64                                                              6/7
Erasing  : 1:mariadb-libs-5.5.68-1.el7.x86_64                                                                     7/7
Verifying : mysql-community-libs-8.0.22-1.el7.x86_64                                                                  1/7
Verifying : mysql-community-server-8.0.22-1.el7.x86_64                                                                 2/7
Verifying : mysql-community-client-plugins-8.0.22-1.el7.x86_64                                                             3/7
Verifying : mysql-community-common-8.0.22-1.el7.x86_64                                                                 4/7
Verifying : mysql-community-client-8.0.22-1.el7.x86_64                                                                 5/7
Verifying : mysql-community-libs-compat-8.0.22-1.el7.x86_64                                                              6/7
Verifying : 1:mariadb-libs-5.5.68-1.el7.x86_64                                                                     7/7
Installed:
mysql-community-client.x86_64 0:8.0.22-1.el7 mysql-community-libs.x86_64 0:8.0.22-1.el7 mysql-community-libs-compat.x86_64 0:8.0.22-1.el7 mysql-community-server.x86_64 0:8.0.22-1.el7
Dependency Installed:
mysql-community-client-plugins.x86_64 0:8.0.22-1.el7                       mysql-community-common.x86_64 0:8.0.22-1.el7
Replaced:
mariadb-libs.x86_64 1:5.5.68-1.el7
Complete!

Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, όλες οι διαμορφώσεις θα είναι έτοιμες όπως ο χρήστης mysql, η υπηρεσία mysqld έχει ήδη δημιουργηθεί, Μπορείτε να βρείτε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης χρήστη root (/!_fRiY+O6oj) στο αρχείο: /var/log/mysqld.log. Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης root από τον προεπιλεγμένο στον δικό σας κωδικό πρόσβασης.

[[email protected] ~]# id mysql
uid=27(mysql) gid=27(mysql) groups=27(mysql)
[[email protected] ~]# systemctl list-unit-files |grep mysql
mysqld.service                enabled
[email protected]                disabled
[[email protected] ~]# service mysqld start
Redirecting to /bin/systemctl start mysqld.service
[[email protected] ~]# ps -ef|grep mysql
mysql   62492   1 11 14:37 ?    00:00:00 /usr/sbin/mysqld
root   62544 62292 0 14:37 pts/0  00:00:00 grep --color=auto mysql
[[email protected] log]# cat /var/log/mysqld.log |grep 'temporary password'
2020-12-22T11:37:32.115888Z 6 [Note] [MY-010454] [Server] A temporary password is generated for [email protected]: /!_fRiY+O6oj
[[email protected] log]# mysql -hlocalhost -uroot -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.22
Copyright (c) 2000, 2020, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY '[email protected]';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> status
--------------
mysql Ver 8.0.22 for Linux on x86_64 (MySQL Community Server - GPL)
Connection id:     9
Current database:
Current user:      [email protected]
SSL:          Not in use
Current pager:     stdout
Using outfile:     ''
Using delimiter:    ;
Server version:     8.0.22 MySQL Community Server - GPL
Protocol version:    10
Connection:       Localhost via UNIX socket
Server characterset:  utf8mb4
Db   characterset:  utf8mb4
Client characterset:  utf8mb4
Conn. characterset:  utf8mb4
UNIX socket:      /var/lib/mysql/mysql.sock
Binary data as:     Hexadecimal
Uptime:         23 hours 18 min 40 sec
Threads: 2 Questions: 10 Slow queries: 0 Opens: 134 Flush tables: 3 Open tables: 55 Queries per second avg: 0.000
--------------

Κάντε κλικ εδώ για Βήμα προς Βήμα Βάση Δεδομένων Εγκατάσταση MySql 8 με χρήση δυαδικών αρχείων.

Αυτό το έγγραφο είναι μόνο για μαθητικούς σκοπούς και επικυρώνεται πάντα στο περιβάλλον LAB πρώτα πριν από την εφαρμογή στο περιβάλλον LIVE.

Ελπίζω να σας αρέσει αυτό το άρθρο!
Μοιραστείτε τα πολύτιμα σχόλια/σχόλιά σας/Εγγραφείτε και ακολουθήστε μας παρακάτω και μην ξεχάσετε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο του κουδουνιού για να λάβετε την πιο πρόσφατη ενημέρωση. Κάντε κλικ εδώ για να κατανοήσετε περισσότερα για την επιδίωξή μας.

Σχετικά Άρθρα

2,033 Συνολικές προβολές, 4 Προβολές Σήμερα

παρόμοιες αναρτήσεις

Schreibe einen Kommentar